Безопасност: концепция и видове

Anonim

Тъй като в съвременния свят има много заплахи, има смисъл да се разгледа същността на сигурността в нейните различни проявления.

Характеристики на понятието "сигурност"

За да се справите с тази концепция, първоначално трябва да се обърнете към един от най-надеждните източници - законодателството. В съответствие със законодателството на Руската федерация, като гаранция, е възможно да се определи състоянието на защита на важни интереси на обществото, държавата и индивида от външни и вътрешни заплахи. Под важните интереси е да се разбере цялата съвкупност от тези нужди, удовлетворяването на които е необходимо за надеждното осигуряване на възможността за прогресивно същество и за съществуването както на държавата, така и на обществото.

Струва си да обърнем внимание на фактори, които застрашават сигурността. Самата концепция за заплахата трябва да се разглежда по следния начин: тя е комбинация от различни фактори и условия, които могат да създадат опасност за жизнените интереси на обществото, държавата и индивида. За да се защитят както държавните, така и личните интереси, бяха създадени определени инструменти. Те включват поддържане на баланса на интересите на държавата и индивида, законността и взаимната отговорност на субектите и обществото.

Обекти за сигурност

За да проучите напълно концепцията за сигурност, трябва да обърнете внимание на нейните обекти. Това определение се отнася за гражданите (техните свободи и права), държавата (суверенитет, териториална цялост, конституционен ред) и обществото (духовни и материални ценности).

От своя страна, съдържанието на дейността по безопасността се определя от потенциалната и реална заплаха за гореописаните обекти, които могат да бъдат или вътрешни източници на опасност, или външни.

За пълното прилагане на концепцията за сигурност законодателството на Руската федерация определя интегрираната му форма. Става въпрос за националната сигурност. Неговите основни компоненти са защитата на информацията и икономическите интереси. Това е важно поради факта, че процесите в тези два сегмента посредничат и придружават всички клонове и сфери на публичната администрация, както в тесен, така и в широк смисъл.

Основните понятия за сигурност, съгласно законодателството на Руската федерация, са насочени към защитата на многонационалния народ на държавата, тъй като той е единственият източник на власт и попечител на суверенитета в Руската федерация.

Каква е същността на безопасността на живота

Ако разгледаме концепцията за сигурност на гражданите в по-широк план, тогава трябва да обърнете внимание на поминъка и факторите, които са потенциална заплаха за него.

За по-обективна оценка на въпроса за закрилата е разработена отделна образователна област, която носи името „Безопасност на живота”.

От самия живот е необходимо да се разбере процесът, чрез който човек трансформира информацията, енергията или материята както в средата, така и в себе си.

Като се има предвид тази терминология, дефинирането на понятието "сигурност" се свежда до определено ниво на качество на живот, в което няма заплахи и опасности, които могат да причинят значителни щети.

Сигурност на Общността

Самият факт на социални връзки и обединяване на хората увеличава нивото на защита на всеки индивид. Трябва да се отбележи, че е възможно да има противоречие между две цели: сигурността на обществото и конкретен индивид. Факт е, че при определени обстоятелства става невъзможно да се изпълнят едновременно тези две условия. Например, когато определен човек започне да представлява опасност за интересите на обществото, неговата собствена безопасност е застрашена.

Като цяло една общност може да се счита за духовно зряла, чиито членове в критични ситуации могат да поставят сигурността на мнозинството над личното благосъстояние. В същото време е важно да има морал и закони, които предоставят привилегии и почит на онези, които жертват собствените си интереси за мнозинството, както и техните потомци. Ако това не се направи, същността на понятието „сигурност на общността“ ще загуби своята стойност.

Как да се гарантира безопасността

За да се предотвратят обстоятелства и действия, които могат да бъдат опасни както за гражданите, така и за държавата като цяло, се използват някои мерки:

- правно регулиране в областта на сигурността;

- определяне на стратегическото планиране и обществената политика в тази област;

- организиране на научни дейности, насочени към разработване на методи за предотвратяване на заплахи;

- прогнозиране, идентифициране, оценяване и анализ на фактори, които застрашават безопасността;

- международно сътрудничество;

- разработване, производство и последващо въвеждане на съвременни видове специална и военна техника, както и оръжия;

- формиране и прилагане на комплекс от дългосрочни и оперативни мерки, насочени към идентифициране, предотвратяване и премахване на заплахи за сигурността;

- локализация и последваща неутрализация на въздействието на факторите, определени като опасни;

- компетентна координация на дейността на държавните, федералните органи, както и на общинските структури в областта на сигурността;

- финансиране на разходи, насочени към формиране на ефективна защита срещу потенциални заплахи.

Методи за осигуряване на защита срещу потенциални заплахи

Понятието „сигурност“ включва и използването на определени техники, които гарантират отсъствието на заплаха:

- създаване на система за сигурност;

- предотвратяване на атака;

- формиране на система, която ще премахне последиците от разрушителните действия;

- унищожаване на източници на заплахи;

- увеличаване на устойчивостта към деструктивни фактори.

Икономическа сигурност

Същността на това понятие се свежда до състоянието на институциите на властта и икономиката, когато става възможно да се осигури защита на националните интереси. Става дума за достатъчен отбранителен потенциал и социално ориентирано развитие на страната дори и в случаите, когато вътрешните и външните процеси създават изключително неблагоприятни условия.

Изучавайки понятието и видовете сигурност, заслужава да се разбере, че икономическата защита не е теоретична конструкция, а практическа защита на интересите на една нация. Тя може да бъде осигурена при условие, че държавните институции могат да формират механизмите на социално-икономическа стабилизация на обществото, както и да защитават и реализират интересите на развитието на държавната икономика.

Видове икономическа сигурност

Този набор от мерки за защита на националните интереси може да бъде разделен на няколко ключови области:

- Енергийна сигурност. Това е състоянието на горивните и енергийните райони.

- Защита. Става въпрос за структурата на армията и нейната готовност да отблъсне външни заплахи.

- Храна. В този случай е необходимо да се разбере това състояние на икономиката на Руската федерация и агропромишления комплекс, в който населението ще получи всички необходими ресурси, гаранции и потенциал. Същевременно държавният хранителен резерв не трябва да намалява под влияние на вътрешни и външни условия.

- Отбранителна индустрия. Изводът за това е състоянието на военно-промишления комплекс, който позволява поддържането на отбранителна сигурност дори при най-неблагоприятните сценарии за развитие на международната обстановка. Това включва и защита в случай на значително намаляване на геополитическия статус.

- Финансови. Под този термин се разбира състоянието на финансовата и банковата система, в което става възможно да се гарантират общите икономически условия за функционирането на пазарните институции и държавните органи.

Информационна сигурност

Като цяло има три основни вида на такава защита: инженерни, организационни и правни.

По-добре е да се изучава концепцията за сигурност, важна за държавата и обществеността, с правното подпомагане на нейната цялост. Този набор от мерки може да се разглежда като основа за другите два вида защита.

По отношение на технологичното развитие възникна необходимостта от осигуряване на информационна сигурност (ИП) в правната област, поради възможността за компютърни престъпления. Правното подпомагане на ИП се основава на действащите в страната наредби и постановления, с които се урежда обработката на информация и отговорността в случай на нарушение. Изпълнението на правната разпоредба на ИП е държавата.

Организационните мерки за защита на информацията включват действия, които позволяват регулиране на функционалните системи за обработка на данни, експлоатацията на техните ресурси, дейностите на персонала на дадена институция и реда на взаимодействие със системата на потребителите. Резултатът от такъв набор от мерки е изключването на всякакви възможности за реализиране на потенциални заплахи от ИС.

Инженерната поддръжка има две направления на изпълнение:

- софтуерна и хардуерно-софтуерна защита на данните;

- физическа защита на елементите на информационните системи.

В рамките на първата посока такива мерки се използват като антивирусни скенери, системи за одит, системни и мрежови монитори и др.

Що се отнася до втората посока, в този случай се използват физични методи за защита на кабелните системи, захранването и данните, за които се използва тяхното дублиране.

Ако направим общ извод за това как концепцията и видовете сигурност влияят върху живота на едно общество, интегрирано в съвременните системи на жизнената дейност, можем да заключим, че защитата е едно от ключовите условия за хармоничното съществуване на обществото.

arrow