Регистър на залозите за движимо имущество. Регистър на регистрацията на обявите за залог на движимо имущество

Anonim

Регистърът на движимото обезпечение в момента значително улеснява процеса на сключване на каквито и да било допустими сделки, при които посочените обекти могат да действат като обезпечение. Предвид факта, че тази база данни е унифицирана, всеки нотариус или лице с достъп до базата данни може незабавно да провери текущото състояние на предложената частна собственост, което до голяма степен елиминира възможността за измама и подобрява стабилността на икономическата система на кредитиране и други подобни сделки. В много случаи именно тази система позволи на много голям брой хора да получат заеми.

Какво представлява регистърът на движимо имущество

За да се предотврати възможността от несъответствия, за да се избегнат повечето от възможностите за измама и да се даде възможност за ясно записване на сделките между две лица (юридически или физически), беше създаден регистър на залозите на движимо имущество. С помощта на специални електронни инструменти съответните лица, които имат необходимия достъп до описаната база данни, имат възможност да влизат в определени видове имоти и да ги изтеглят от регистъра или да променят данните. Всичко това става чрез специални уведомления, чиято форма е утвърдена със закон.

Наред с другите неща е позволено и електронна форма на дистанционно подаване на тези документи, и лично подаване на хартия. Регистърът на движимото имущество включва цялата информация за обекти, тяхното текущо и минало състояние, което позволява на заинтересованите страни да реагират бързо на промените, да ги правят и извършват други подобни действия. Ако е необходимо, можете да получите абсолютно цялата информация за текущите и предишните условия на даден вид собственост, която помага на много организации да вземат решения.

Функции за уведомяване

Независимо от факта, че цялата информация за частната собственост в базата данни, т.е. в един регистър на залога на движимо имущество, се вписва от нотариус, той отговаря само за навременността на въвеждането на данните. А за състоянието, в което е обектът, дали има разрешение от ипотеката, дали цялата информация, посочена в уведомлението, е вярна и т.н., заявителят е пряко отговорен. Подписът му потвърждава, че този човек е наясно с това и е съгласен с изискванията.

Например, ако обектът по време на въвеждане на информация вече е в залога, нотариусът не е длъжен да предупреждава всички заинтересовани страни. Така движимото имущество, чийто списък е посочен в уведомлението, отново ще бъде вписано в регистъра. В допълнение към уведомлението нотариусът предоставя и цялата информация не само за предмета на обезпечението, но и за жалбоподателя. Лицето, което представлява заявителя, трябва да предостави цялата информация за себе си. Един прост пример за това може да се счита за банка. Нотариусът трябва да изисква документи за банката, както и информация за лицето, което пряко ще представлява интересите на посочената финансова институция. Това означава, че задължителните документи на банката и паспорта на неговия представител ще бъдат необходими.

Подаване на уведомление

Уведомлението за залог на движимо имущество може да бъде подадено както на електронен, така и на хартиен носител. И подателят на ипотека, и ипотекарният кредитор могат да я представят въз основа на подкрепящи документи. В този случай само заложният кредитор може да се оттегли от регистъра. Вярно е, че има изключения, в рамките на които такива действия могат да бъдат извършени от собственика на имота, ако банката (или друго лице) не може по една или друга причина да направи това. Естествено, всичко това се прави и на базата на съответните документи, внимателно проверени от нотариус.

При подаване на документи на хартиен носител, кандидатът с всички документи трябва да присъства лично в офиса по време на регистрацията. Ако бъде подаден по електронен път, се изисква специално регистриран подпис, който посочва самоличността на заявителя и не се изискват други подкрепящи документи. По същия начин, има подаване на уведомления за промени в данните в регистъра, изключване от него и т.н. След като молбата е приета, тя се обработва и вписва в регистъра за регистрация на движимо имущество възможно най-скоро.

Характеристики на смяна и отстраняване

Както бе споменато по-горе, общата система за извършване на промени или премахването им от регистъра не е трудна. Разликите се отнасят главно до формата на уведомяване, както и кой има право да извършва такива действия. Например, в случай на ликвидация на залогодателя, залогодателят може също да подаде заявление и да постигне неговото изпълнение, което автоматично премахва имота от списъка на заложените обекти. По правило след такива действия лицето престава да изпълнява задълженията си към финансова институция. В допълнение, ако банката не изпълнява функциите си и дори след пълното погасяване на дълга не изтегля обезпечение от регистъра, неговият собственик може да го направи сам, при условие че има документи, потвърждаващи липсата на дълг. Такава хартия може да бъде писмо от банката за липсата на дълг и други подобни.

Нотариални такси

Както всяка услуга, въвеждането на информация в регистъра на залозите на движимо имущество има своя собствена стойност. Обикновено таксите на нотариуса за такива действия се състоят от таксата, която той сам трябва да плати на регистъра, както и от сумата, с която нотариусът директно оценява своите услуги. При определени условия плащането може да бъде сведено до минимум.

Наред с другото, в зависимост от формата, в която се подава известието за залог на движимо имущество, платежната система също се различава. Така че, при подаване на хартия се предполага, че плащането в брой е налице, но ако е избрана електронна форма, плащането се извършва в безкасов вид. Какъв избор да изберете - зависи от кандидата.

Извличане от регистъра

Нотариусът има друга интересна функция, която може да бъде полезна на определени хора. Така че, този специалист може да предостави извлечение за всеки конкретен обект. Поради факта, че основата на движимото имущество включва цялата подробна информация, заинтересованото лице може да получи необходимите данни и да ги вземе предвид при по-нататъшната работа.

Това е много удобна характеристика, която е важна за банковите организации и други подобни институции. Тя дава възможност за пълна оценка на всички рискове, което има положителен ефект върху икономическата ефективност на работата и условията за сключване на сделки. Същевременно собственикът има възможност да поиска извлечение от държавата, в която се намира ипотекираният му имот. Това е полезно в някои случаи, когато се подозира, че известието за оттегляне не е подадено своевременно от бившия ипотечен кредитор.

Какво се отнася до движимо имущество

Накратко, това е всеки обект, който може да се движи и не е недвижим имот. По подразбиране всичко останало е движимо имущество, чийто списък е невъзможно да се компилира поради огромния брой елементи. Най-често срещаните видове такива обекти са различни превозни средства, оборудване от всякакъв вид, машинни инструменти, стоки, материали, нематериални стойности и т.н. Домакинските уреди също са включени в този списък, така че най-често тя е обект на обезпечение при закупуване на вноски в магазините. Големите предприятия обикновено предпочитат да прехвърлят имущество като обезпечение, за което има собствен регистър на обезпеченията, който вече работи с обекти, които не принадлежат на движими вещи.

Трябва да се отбележи, че в някои случаи лицето може да се нуждае от информация за текущото състояние на даден обект в имота. Обикновено такава необходимост възниква в случаите, когато се планира закупуването на нещо, което може би е подложено на тежест. Можете да проверите състоянието на имота на специално създадения сайт, ако въведете необходимите данни.

Особено ценни движими имоти

Освен разделянето на движимо и недвижимо имущество, заложените предмети могат да се разделят на още една основа. Той е пряко зависим от текущите дейности на предприятието ипотека. Има един уникален тип - ценна движима собственост. Понякога добавяте "особено ценно". Този вид обекти включват всяка собственост, без която дейността на юридическо лице става невъзможна. Така можем да заключим, че този параграф се прилага само за фирми, дружества и подобни институции, както в частна, така и в държавна собственост.

А с последните може да има някои проблеми. По-специално те засягат както сложността на обработката, така и процеса на сключване на сделка. Изключително рядко е банките да работят със сходни институции, ако другите условия са същите като при нормална ситуация. В същото време понякога условията са такива, че такъв залог може да се счита за много полезен и приоритетен. Регистрацията на движимо имущество от този тип е абсолютно подобна на стандартните обекти. Пример за това е оборудването, използвано в основната дейност на голямо промишлено предприятие. Без него функционирането на компанията ще бъде невъзможно.

Форма на издаване

Собственикът на имота получава специално известие, в което се посочва факта, че неговата частна собственост е заложена. Този документ може да бъде предоставен както на хартиен, така и на електронен носител. Вторият вариант е по-удобен и прост, но повечето хора предпочитат да имат такива данни в реално, хартиено въплъщение с всички необходими подписи и печати. Това изглежда по-впечатляващо и добавя увереност, че движимите обекти се вписват правилно в регистъра.

Регистър на недвижимите имоти

Като правило банките предпочитат да приемат недвижими имоти като обезпечение, тъй като те са по-ликвидни и имат способността да не губят във времето, а само да придобият. Особено за това съществува подобен регистър на обезпеченията за недвижими имоти. По принцип информацията, която се въвежда в нея, е подобна на тази, използвана за подвижни обекти. Много сходни и други характеристики като отлагания, уведомления, екстракти и други подобни.

Стъпка по стъпка

На примера на стандартната ситуация със заем за обезпечение на движимо имущество, можем да разграничим няколко стъпки, които трябва да бъдат направени за сключване на сделка. Първата стъпка е етапът на преговорите, в който представителят на банката и потенциалният кредитополучател се договарят точно какъв размер на кредита и върху чиято сигурност ще бъде прехвърлен. След това се прави уведомление. Трябва да се използва одобрен формуляр, в който се въвеждат всички необходими данни за обекта. В повечето случаи подаването на такива документи се използва лично, така че формулярът се отпечатва, подписва и предава на нотариуса, за да може да вписва информация в регистъра на движимото обезпечение. Това се прави от заявителя, т.е. от представителя на банката, който трябва да има при себе си не само нотификацията, но и всички документи на финансовата институция, личните документи за самоличност и т.н.

В някои случаи ще е достатъчно да направите копия, както сертифицирани, така и редовни. В друга ситуация ще са необходими само оригинали. Това до голяма степен зависи от самия нотариус и от степента на взаимодействие и доверие между него и финансовата институция. Обикновено се сключва договор на същото място, като същевременно се извършва регистрация на движимо имущество. Документи, потвърждаващи този факт, се прехвърлят както на служителя на финансовата организация, така и на кредитополучателя във всяка избрана форма. При подаване на заявката по електронен път системата е почти същата, но вече не е необходимо да се обръщате към нотариуса, но имате нужда от подходящ софтуер, ключ за подпис и други подобни. В някои случаи е по-лесно да се отиде при нотариус, отколкото да се занимава с въпроса за регистрацията на възможността за работа в електронен режим.

Какво трябва да бъде в уведомлението

В горния десен ъгъл на документа е посочена информация за нотариуса, която ще бъде регистрирана. В частност, в първите две редове се вписва прякото име на офиса, а на третото и последното - пълното име на самия нотариус. Първата страница вече не се нуждае от допълнително пълнене и е стандартна. Следващите страници са описани по-подробно в имота, който трябва да бъде вписан в регистъра. Втората страница описва превозните средства. Ако възнамерявате да влезете в залога на няколко единици наведнъж, те се показват в лентата с присвояване на всеки отделен обект по ред. Третата страница съдържа информация за всички други видове обезпечения.

Това означава, че има отделен формуляр за транспорт и отделно за друг имот. Следващите три страници описват лицето, което е собственик на обекта, който се изпраща като депозит. Информацията може да се различава леко в зависимост от формата на собственост, както и от статута на лице - гражданин или не-гражданин. Още три следващи страници описват ипотечния кредитор. Информацията във всички тези документи е доста стандартна, има ясни колони, в които трябва да въведете конкретни данни, които могат да бъдат взети от официалните документи за заглавието. На следващата страница се въвежда информация за договора, според която обектът се прехвърля като залог. Останалите две страници трябва да съдържат информация за лицето, което действа като жалбоподател.

Чести въпроси

Кога да подпишете известието?

Ако е подадено на хартиен носител, то трябва да бъде подписано от заявителя директно при нотариуса в негово лично присъствие. В някои случаи се препоръчва да се обърне повече внимание на този елемент. Ако електронното известие за дизайн, подписът, разбира се, е в момента на изпращане.

Какви са характеристиките на изпращането на имейли?

Документът е задължен да бъде изпратен изключително по сигурни канали за комуникация, с изключение на измама от всякакъв вид и прихващане на информация. Трябва да се има предвид, че нотариусът не винаги проверява незабавно информацията, така че общата препоръка след изпращането ще бъде да се изясни фактът на получаването с всички налични средства. Това ще помогне да се елиминира ситуацията, при която вписването в регистъра се прави много след подаването на уведомлението.

Какъв е най-добрият начин за плащане?

Ако документът е представен на хартиен носител, плащането трябва да се извърши непосредствено преди регистрацията. С електронна регистрация парите се изпращат в безкасов вид. В идеалния случай те трябва да пристигат преди момента, в който информацията бъде въведена в базата данни, но това не винаги е възможно да се постигне. Ако дадена организация практикува този вид частна работа, е възможно да се направи авансово плащане за няколко регистрации наведнъж, което може да бъде много удобно.

Какво да правите, когато трябва да направите няколко обекта?

Тук трябва да се съсредоточите не върху броя на движимото имущество, а върху договорите за залог. За всяка от тях се въвежда отделна информация, дори ако обектите върху тях са еднакви. Тоест, ако в едно споразумение са посочени няколко вида движимо имущество, всички те се представят в едно уведомление.

Може ли собствеността да бъде залог?

Да, ако е посочено в договора. Регистрацията в този случай не се различава от други подобни обекти.

Какви са сроковете за подаване на банкови известия?

Като цяло няма такива ограничения. Това означава, че имотът може да бъде вписан в регистъра както при сключването на договора, така и след това, а това не е грешка. Въпреки това, за да се сведат до минимум рисковете, банките предпочитат да подадат известие едновременно с извършването на транзакция.

Кратко резюме

Регистърът на залозите за движимо имущество, както и неговият контрагент, насочен към работа с недвижими имоти, е важен инструмент, който значително улеснява сключването на договори и предотвратява възникването на потенциално рискови ситуации. Областта на дейност за толкова много измамници също е ограничена автоматично. Подобни системи съществуват в много страни по света и ползите от този подход са били тествани от много дълго време. Основните изисквания за такива регистри са подходящ и достъпен софтуер, лекота на работа, разбираемост на системата и скорост на обработка на данните. Всички те са взети под внимание и изпълнени, така че можем спокойно да кажем за успеха на предприятието и неговото реално изпълнение.

arrow