Чл. 171 от Наказателния кодекс с коментари. Незаконен бизнес (чл. 171 от Наказателния кодекс на Руската федерация)

Anonim

Предвидено в чл. 171 от Наказателния кодекс на Руската федерация представлява престъпление по установения от закона ред за дейността на стопанските субекти. Стандартът определя задължителните условия, при които възниква наказателна отговорност. При отсъствието им виновните са изправени пред административно наказание.

Съставът по чл. 171 от Наказателния кодекс

Нормата определя наказанието за функционирането на стопански субект без лиценз, ако е задължително и без регистрация. Задължителните условия за привеждане в съда са:

  1. Нанасяне на големи вреди на организациите, държавата или гражданите.
  2. Извличане на голяма сума печалба.

За приписване на наказание по чл. 171 от Наказателния кодекс е необходимо да се изпълни поне едно от посочените условия. Виновен, когато е изправен пред:

  1. Глобата до 300 хиляди рубли. или в размера на дохода за период до 2 години.
  2. Арестът продължил до шест месеца.
  3. Задължителна работа до 480 часа

Утежняващи обстоятелства

Нормата предвижда 2 причини, поради които наказанието за незаконно предприемачество е по-строго. Чл. 171 от Наказателния кодекс на Руската федерация в качеството си на установяване на извършване на деяние:

  1. Организирана група.
  2. Придружен от извличане на доходи в размер, който се счита за особено голям.

В тези случаи виновният:

  1. Глоба в размер на 100-500 хиляди рубли. или равен на доход за 1-3 години.
  2. До 5 години принудителен труд.
  3. Лишаване от свобода за същия срок.

С последното наказание съдът може допълнително да наложи глоба в размер до 80 хиляди рубли. или равни на доходите на осъдените за шест месеца.

Чл. 171 от Наказателния кодекс с коментари

Понятието за предмет на посегателство се разкрива в обясненията към чл. 169 код. При анализа на признаците на действие е необходимо да се вземат предвид препоръките на Пленума на Върховния съд, данни за прилагането на чл. 171 от Наказателния кодекс. Съдебната практика в тази норма взема предвид особеностите на разследването на дела, свързани с незаконната работа на стопанските субекти и изпирането (легализирането) на доходи и имущество, придобити незаконно.

нюанс

Закон, предвиден в чл. 171 от Наказателния кодекс, се характеризира с пет форми. Всички действия ще бъдат криминализирани, ако е изпълнено едно от условията, изброени в първата част. Основните щети и доходи са определени в обясненията към чл. 169 от Кодекса. Като печалба при прилагане на разпоредбите на чл. 171 от Наказателния кодекс следва да се разбира приходите от продажба на услуги, продукти и работи по време на незаконното функциониране на предприятието, без да се приспадат разходите, направени от извършителя. При определяне на доходите, получени от организирана група, е необходимо да се извлече от сумата, получена от всички участници.

Няма регистрация

Слънцето изясни, че ако регистърът не съдържа вписване за създаването на юридическо лице или придобиването от физическо лице на статут на индивидуален предприемач, а субектът извършва икономически и финансови операции, тогава действията му ще се считат за незаконен. Чл. 171 от Наказателния кодекс предвижда наказание за онези, които избягват държавна регистрация, ако задължението му е установено със закон. Тази процедура е правно признаване на правната форма на предприятието. Той може да действа като селско стопанство, индивидуален предприемач, юридическо лице (търговско предприятие).

изключения

Ако извършителите извършват дейности, забранени от закона, които не могат да бъдат регистрирани, отговорността не е предвидена в чл. 171, но за други стандарти. Например незаконното производство на оръжия, взривни устройства, боеприпаси, компоненти за тях е наказуемо по чл. 223. Няма наказание по чл. 171 от Наказателния кодекс на Руската федерация за лица, които не са регистрирани в статута на индивидуални предприемачи, които са закупили жилище за лични нужди или наследствено имущество (по силата на подаръчен акт) и след като са предоставили обекта за наем, са получили доходи в големи или особено големи суми, включително. За такива субекти отговорност може да възникне по член 198 от Кодекса.

Нарушаване на правилата за държавна регистрация

Стопанска единица може да бъде подведена под отговорност съгласно разпоредбите на чл. 171 от Наказателния кодекс, ако, притежаващи удостоверение за един вид работа, изпълнява друго или на друго място, или в друга организационно-правна форма. Нарушения на правилата за държавна регистрация се разглеждат и в случаите, когато при регистрирането явно са извършени действия за извършителя, който дава основание да признае процедурата за невалидна. Например, субектът е подал непълен набор от документи. Нарушаването на правилата ще бъде разгледано и продължаването на работата с изтеклия сертификат. Предаването на упълномощен орган на документацията, в което има умишлено неверни данни, показва, че регистрацията е получена по измамен начин, а държавната структура е подведена от документите, чиято фалшификация е разкрита по-късно.

Няма лиценз

За някои видове дейности законодателството изисква субектът да получи разрешение. Процедурата за лицензиране е определена във Федералния закон № 128. Видовете дейности, за които се изисква разрешение, трябва да включват онези, при които е вероятно да бъдат вредни правата, интересите, здравето, моралното състояние на гражданите и способността на държавата за сигурност и отбрана. Действията на субекта, предоставящ медицински услуги или извършващи фармацевтична практика без лиценз, ако са довели до увреждане на здравето или смърт на гражданин, са квалифицирани по чл. 235 от Кодекса. Ако посочените последици не са възникнали обаче, работата на извършителя е съпътствана от извличане на доходи в особено големи или големи количества или причинени вреди на държавата, физическите лица или организации, възниква отговорност по чл. 171.

Проблеми с разрешенията

Лицензиите се издават за всеки вид работа / услуга на регистрирани лица. Органите, упълномощени да издават разрешителни, могат да бъдат местни или регионални власти. Законът установява общи правила за лицензиране. Това уточнява конкретните видове работа, за които разрешението се издава изключително на федерално ниво. Такива дейности включват по-специално търговията с оръжие, всички операции с благородни метали и камъни, психотропни / наркотични съединения и т.н. В същото време се идентифицират видовете работа, разрешението, за което производството може да бъде предоставено от регионалните упълномощени органи. Те включват медицински, недвижими имоти, ветеринарни дейности, предоставяне на услуги от бензиностанции и др.

Административна отговорност

Както бе споменато по-горе, при липса на поне едно задължително условие наказателното наказание не се прилага за виновния. При извършване на незаконен бизнес без държавна регистрация или лиценз или в нарушение на изискванията, установени в специално разрешение, без да причиняват сериозни вреди, възниква отговорност по чл. 14.1 Кодекс за административните нарушения Директорът на юридическо лице или индивидуален предприемач, който е подал документация до упълномощения орган, съдържащ невярна информация в този случай, се наказва по чл. 14.25 (част 4) от Административния кодекс.

Субективна част

Актът е извършен при наличието на пряк умисъл. В този случай мотивите на извършителя винаги са самоценни. Предметът на престъплението е специален човек. Той се представлява от ръководителя на организацията или от индивидуалния предприемач, избягващ лиценз или държавна регистрация. Необходимо е да се има предвид, че гражданите, с изключение на директора на предприятието, които са в трудови правоотношения с юридическо лице или индивидуални предприемачи, които работят с нарушения на закона, не носят отговорност по въпросната норма, ако са изпълнили задълженията, установени от договора.

Квалифициращи симптоми

Втората част на разглежданата статия съдържа две утежняващи обстоятелства. Обяснение на концепцията за организирана група е налице в чл. 35, т. 3 от Наказателния кодекс. Щетите се считат за особено големи, ако техният размер е повече от 6 милиона рубли. При изчисляване на доходите, получени незаконно от групата, е необходимо да се извлече от общата стойност, извлечена от всички участници. В този случай направените от тях разходи не се вземат предвид.

Набор от престъпления

Ако в рамките на дадено предприятие се извършват действия, които съдържат признаци на актове, предвидени в други членове, възниква отговорност за всички идентифицирани епизоди. По-специално, при производството, съхранението, придобиването, транспортирането с цел последваща продажба или продажба на немаркирани продукти от субект, който няма държавна регистрация / лиценз, наказанието се начислява по въпросния курс във връзка с чл. 171.1 от Наказателния кодекс. По същия начин е квалифицирано нарушение на процедурата за производство и използване на държавни печати (чл. 181) или съхранение, производство, продажба на стоки, производство на строителни работи, предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност (чл. 238).

Трудности при диференцирането на актове

В чл. 171.2 от Наказателния кодекс на Руската федерация установява отговорност за незаконното поведение и организиране на хазартни игри извън установените за това зони. Действията на субекта в този случай ще бъдат от търговски характер. В това отношение дейността трябва да отговаря на съществените особености, посочени в член 2 от Гражданския кодекс (клауза 1). От това следва, че ако тези действия не са насочени към систематичен доход, а предполагат извършване на еднократни сделки, те не представляват престъпление по чл. 171.2. Следователно квалификацията на акта следва да се извърши съгласно други членове на кодекса. Ако са идентифицирани една или няколко сделки, в резултат на които се получава печалба в размер, който не достига голяма, виновният се преследва по чл. 171 (част 1) и 33 (част 3), ако намерението му е да извлече повече доход.

arrow