Видове закони

Anonim

Съществуват различни видове и категории закони. На първо място, разделянето се извършва в зависимост от формата, в която се изразява изискването. Така че има забрани и заповеди. В същото време всички видове закони, изразяващи волята на властите, се обръщат към подчинените под формата на искания. Така всички те, като правни норми, съставляват (в широк смисъл) заповеди. В същото време императивното търсене може да бъде изразено или в отрицателна, или в положителна форма. Притежаването на общо желание да се формира мотив в гражданите да координират своето поведение с нормативните изисквания, забрани и заповеди имат значителна разлика. Ако първите насърчават хората да предприемат конкретни действия, последните ги възпират да извършват определени действия.

Законите и подзаконовите актове от гледна точка на реда на съдържанието са разделени на допълнителни и задължителни. Безспорно всички правни норми са принудителни. Въпреки това, може да има различно ниво на постоянство при изпълнение на изискванията. Така че някои видове закони сами определят съдържанието на правните отношения. Лицата са лишени от свобода да определят това съдържание. Други видове закони предвиждат някои условия за формулиране на изисквания, ако отношението не се определя от волята на лицата, което е отразено в нормативна разпоредба. Поведението на индивидите в отношенията помежду си в рамките на гражданското право се определя от тяхната собствена воля в рамките на разрешените регулаторни граници.

Нарежданията за пълнене имат двойна собственост. Така, от една страна, те се оттеглят пред определено отношение в присъствието на противоположната воля на индивидите. От друга страна, тези видове закони се използват в конкретни отношения в отсъствието на изразяване на силна воля от страна на частни лица.

В съответствие с тези или други санкции правните норми са разделени на няколко категории. Например, те избират закони, които установяват недействителността на редица действия, извършени в противоречие с правните условия и ориентирани към добре известен правен резултат. Тази категория правни норми се счита за най-типична за отрасъла на гражданското право.

Съществуват и закони, които освен установяване на инвалидност, също установяват наказателни санкции.

Друга категория включва други правни норми, които, признавайки валидността на извършените незаконни действия, установяват наказателна санкция.

В някои случаи те говорят за група правни норми, които не са свързани с конкретни последици. Като пример за подобна ситуация експертите цитират указ, въз основа на който родителите са длъжни да предоставят на синовете служба.

В зависимост от обхвата на действие, законите са разделени на специални и общи. От своя страна специалните правила са групирани в три групи, които включват:

  1. Закони от изключителен характер. В този случай се разглеждат правилата, които изключват действието на общите закони за някои случаи. В същото време, премахването на общите правни норми се извършва по отношение на определена група отношения, лица или обекти. Така например се извършва освобождаване от плащане на данъци на защитени категории предприятия.
  2. Специални закони. Тези правила се противопоставят на общите разпоредби в смисъл, че общите правила в някои случаи се заменят с други. Например, съществуват някои видове закони на Руската федерация (държавни и граждански) за евреите, някои наказателни норми за номадските народи.
  3. Индивидуални норми. Тяхното действие се отнася за определени индивиди, групи обекти или взаимоотношения. В случаите, когато съдържанието на тези закони допринася за формирането на предимства, то тогава става въпрос за „индивидуални привилегии“.

arrow