Предмет на административното право

Anonim

Науката за административното право е клон на правото на Руската федерация, специална система от правни норми. Тази система предвижда регулиране на социалните отношения, които се формират в процеса на изпълнение на функциите и задачите на държавните и местните власти в процеса на изпълнение на изпълнителната и административната дейност. Предметът на административното право включва и вътреорганизационни отношения в институции, предприятия, организации.

Въпросната индустрия е една от основните в правната система. Цялата му структура е представена от комплекс от съответни норми. Предметът на административното право е управленско правоотношение. Тези отношения се формират както в областта на публичната администрация, така и в други области. Клонът на административното право има свой собствен метод на правно регулиране, вътрешна съгласуваност, включва някои компоненти. Цялата структура също има външно изражение, т.е. тя е фиксирана в специфични източници (форми).

Предметът на административното право е взаимодействието от обществено значение в областта на публичната администрация, както и регулаторните взаимодействия, които се формират в други области на обществения живот.

Сред управленските взаимоотношения, регулирането на които се осигурява от нормите на съответната индустрия, се разграничават:

  1. Групата от взаимодействия се формира в съответствие с характеристиката на субекта. Тази категория включва взаимоотношенията между подчинените членове на държавната администрация (вертикални отношения), изпълнителните органи, които не са подчинени (хоризонтални отношения), представителите на изпълнителната власт и други субекти, граждани, държавни служители, обществени сдружения.
  2. Групата от взаимоотношения се формира в съответствие със знака на държавната териториална структура. Тази категория включва взаимодействия между централните и субективни изпълнителни органи, между представителите на субектите, както и между органите на субектите и местното самоуправление.
  3. Групата се формира в съответствие с посоката на влияние. Тази категория, по-специално, включва външни отношения, свързани с упражняването на правомощията на изпълнителните органи извън нея, и взаимодействията, които съществуват в системата.

Предметът на административното право се характеризира с динамизъм. Някои отношения, например митниците, се ръководят от нормите на различните индустрии. Редица взаимодействия, представляващи предмет на тази правна сфера, са резултат от систематизирането на разпоредбите, установяващи съответната отговорност.

Методите на административното право са набор от методи за забрана, предписване, допустимо въздействие върху регулаторните отношения. Всички компоненти, представляващи тяхната цялост, са представени в определено съотношение. За методите на административното право са по-характерни средства за административна форма. Това не изключва използването на диспозитивни техники. Методът, като правило, се представлява от едностранната воля на участника на регулираното взаимодействие. Целият комплекс от средства, използвани в индустрията, се характеризира с динамика. Това се дължи на самата природа на регулираните отношения.

Характерни методи:

  1. Бан. Предполага налагането на определени отговорности върху субектите на регулаторните взаимодействия. Тези задължения включват въздържане от извършване на определени действия при заплаха от използване в съответствие с нарушението на мерките за държавна принуда.
  2. Предписание. Това средство за регулиране налага задължения на участниците във връзката да извършват определени действия в рамките на ограниченията, установени от административните и правните разпоредби.
  3. Разрешение. Този метод се характеризира с наличието на възможност за избор на най-приемливия вариант на поведение в рамките, определени от нормите на закона.

arrow