Член 382 от Гражданския кодекс. Основанията и процедурата за прехвърляне на правата на кредитора на друго лице

Anonim

Днес законът е върховният регулатор на социалните отношения в обществото. Тя погълна тези ключови характеристики, които не бяха известни на други координатори. Трябва да се отбележи, че върховенството на закона не винаги съществуваше.

В началото отношенията между хората се управляваха от насилие, религия и идеология. Но с течение на времето всички представени моменти показаха пълната им неефективност, защото разшириха ефекта си само до ограничен кръг от субекти. От своя страна, законът придоби най-високото ниво на популярност поради голямата си част. В крайна сметка това е доста гъвкава структура. Този момент позволява на закона да проникне в почти всички сфери на човешкото съществуване. В обобщение, представените фактори доведоха до неистов развитие на юриспруденцията в цялата планета.

Към днешна дата правните норми регулират почти всички взаимоотношения. Този факт се проявява най-ясно в договори - споразумения между различни субекти. Има дори отделна под-индустрия - договорно право. В него има доста интересни институции, една от които е цесия. По-просто казано, този термин се отнася до прехвърлянето на правата на кредитора към други лица. Действието на института е снабдено с редица особености, които са представени в чл. 382 от Гражданския кодекс на Руската федерация.

Гражданско право: понятие, особености

Институцията на цесията е част от цивилизацията. Тази наука и клон на правото са едни от най-древните досега. Основното е, че гражданската сфера на регулиране се е появила в древния Рим.

Разбира се, в онези дни индустрията беше надарена с други характеристики, отколкото днес. Въпреки това цивилизацията на древния Рим и модерността в някои аспекти са подобни. Например, споменатото задание е известно по всяко време. Трябва да се отбележи, че правната индустрия има много характерни черти. Нейната особеност например е пълното равенство на субектите на правните отношения. Те са надарени с абсолютно еднакви права и задължения. Следователно правният статут на всеки субект на практика не се различава. Освен това гражданското право се характеризира с наличието на диспозитивен метод на правно регулиране. В други отрасли на правото той няма такава ясно изразена позиция. Така всички представени моменти характеризират цивилизацията и нейните институции.

Какво се нарича цесия?

Член 382 от Гражданския кодекс на Руската федерация, както вече бе споменато, представя характеристиките на една доста обща гражданскоправна институция днес. В този случай цесията е чисто научно наименование, което не може да бъде намерено в законодателното тълкуване. В правната и регулаторна рамка институцията е прехвърляне на правата на кредитора към други субекти. В този случай възниква логичен въпрос за това, какво представлява цесия, предвидена в член 382 от Гражданския кодекс на Руската федерация. Според най-класическата теория, представената институция е действително отстъпка от правото да иска нещо, което се потвърждава от съответния документ. Трябва да се отбележи, че чл. 382 от Гражданския кодекс установява малко по-различна, различна от класическата, правна структура. Върховенството на закона ни разказва за договорните отношения. В стандартната версия заданието позволява прехвърляне не само на права, но и на собственост.

Къде е цесията?

Независимо от факта, че институтът е чисто гражданско право, неговите аналози могат да се намерят и в други области на юриспруденцията. Най-забележителният пример е цесия в международното право. Тук тя представлява концесия на територия от една държава в полза на друга, което се потвърждава от съответното споразумение. Но за да се разберат особеностите на представения институт, е необходимо да се разгледат ключовите аспекти на чл. 382 от Гражданския кодекс. В крайна сметка той съдържа всички необходими изявления относно прехвърлянето на правата на вземането на кредитор.

Член 382 от Гражданския кодекс на Руската федерация: възлагане

Съответната разпоредба на Гражданския кодекс на Руската федерация съдържа изчерпателен брой изявления относно процедурата за прехвърляне на правата на кредитора на други лица. В този случай говорим за онези моменти, когато синдикът не е участвал преди това в договорните отношения. Въпреки това поради определени обстоятелства той става нов кредитор. Всички тези аспекти са разкрити в чл. 382 от Гражданския кодекс. Състои се от 4 части. Всяка от тях съдържа изявления за процедурата за прилагане на институцията и нейните последици. Заслужава да се отбележи, че гореспоменатата норма на законодателния акт съдържа определени права на длъжниците.

Основания за прехвърлянето

Трябва да се отбележи, че всяка правна институция функционира само с определени особености. Това са основите. Това означава, че за изпълнението на цесията, трябва да имате определени фактори. Но в този случай е необходимо да се разбере какво представлява прехода на правото на търсене. Институцията следва да се разбира като факт на прехвърлянето на възможността да се изиска от длъжника да изпълни задълженията си, възникнали въз основа на конкретен договор, а не на първоначалния кредитор, а на друго лице. Основната причина за прилагане на цесията е пряко сключено споразумение между длъжника и кредитора. В същото време фактът на прехвърляне на права има и законово определена форма. По правило, възлагането се извършва чрез възлагане на изискването. Има и случаи, когато цесия се извършва въз основа на законодателни основания. Трябва да се отбележи, че параграф 2 от чл. 382 от Гражданския кодекс на Руската федерация говори за възможността за прехвърляне на права, независимо от съгласието или несъгласието на длъжника.

Правно основание за прехвърляне на правата на кредиторите

Както посочихме по-рано, съществуват редица моменти, когато цесия възниква от правно основание. Те включват:

  • универсална приемственост;
  • превод на правото на кредитора въз основа на съдебно решение;
  • прехвърляне на права на иск, ако задължението се изпълнява от гарант, който не е длъжник в определени отношения.

Разбира се, има и други моменти, които са установени от законодателя и които са в основата на прехвърлянето на права на търсене.

Какви възможности можете да дадете?

Подаден чл. 382 от Гражданския кодекс "Tsessiya" не предоставя изявления на обекта, във връзка с които може да се направи възлагане. Междувременно, практически всички граждански права могат да бъдат прехвърлени. В този случай изключенията са възможности, които са неразривно свързани с идентичността на конкретно лице. Например кредиторът не може да бъде заменен във връзка с издръжка, обезщетение за вреда и т.н.

Член 382 от Гражданския кодекс на Руската федерация: колектори и тяхното място в задачата

Разпоредбите на горепосоченото върховенство на закона определят моментите, регулиращи положението на изпълнителите и факта на продажбата на техните дългови задължения. Въпреки това, има определена специфичност по този въпрос. Например, параграф 2 от член 382 предвижда, че прякото обозначаване на забраната за прехвърляне в договор за собственост е основание за признаване на бъдещото прехвърляне на правата на кредитора за невалидни. Същата клауза, обаче, гласи, че такива разпоредби не са пречка за продажбата на дългово задължение в съответствие с нормите на законодателството за несъстоятелност или изпълнителното производство. По този начин позицията на действителните ищци е напълно описана в представената върховенство на закона.

Благоприятни моменти за длъжниците

Така че, чл. 382 от Гражданския кодекс на Руската федерация, на които са представени коментари по-рано, съдържа разпоредби за прехвърляне на вземанията на кредитора към други лица. В същото време, части 3 и 4 от представената норма, предвиждат разпоредби, които осигуряват някои възможности за длъжника на отношенията, в които се заменя молителят. Например, субект със задължение трябва да бъде уведомен за факта на възложената задача. Ако това не е така, тогава се премахват всякакви вземания от длъжника, ако той ги изпълни пред първоначалния кредитор. Това означава, че преди официалното уведомяване той изобщо не може да сътрудничи на новата искаща страна.

Не по-малко важни разпоредби са определени в 4 части на член 382 от Гражданския кодекс на Руската федерация. Предвидени са моменти, според които новите и старите кредитори носят задължението да възстановят на длъжника всички разходи, ако възникнат в резултат на прехвърляне на права. По този начин тези разпоредби значително разширяват правния статут на длъжника в подходящи отношения, което ясно показва действието на принципа на равенство на страните в гражданското право. Тяхното присъствие е много положителен фактор. Тъй като това показва ефективността на основните разпоредби на индустрията и цялата правна система на Руската федерация.

заключение

Затова идентифицирахме основните основания и процедурата за прехвърляне на правата на кредитора на друго лице. Този институт е един от най-популярните в съвременното гражданско право поради своята уникалност и относителна лекота. Основното нещо е, че в процеса на неговото използване хората не трябва да злоупотребяват с възможностите си.

arrow